Wskaźnik płynności i kapitału

Wskaźnik płynności w firmie odnosi się do zdolności firmy do szybkiego przekształcania swoich aktywów w gotówkę, aby sprostać krótkoterminowym zobowiązaniom. Innymi słowy, jest to miara tego, jak łatwo firma może opłacić swoje rachunki i inne długi, nie powodując problemów finansowych.

Ocena wskaźnika płynności:

  • Niezadowalający (<0,5): Zdolność firmy do sprostania krótkoterminowym zobowiązaniom jest bardzo niska. Wskazuje to na poważne problemy finansowe i krytyczny brak płynnych środków.
  • Słaby (0,5-0,99): Firma zmaga się z pokryciem krótkoterminowych zobowiązań, a jej sytuacja finansowa może być uważana za niepewną. Istnieje potrzeba poprawy płynności.
  • Zadowalający (1-1,49): Firma ma akceptowalną płynność i jest w stanie radzić sobie z bieżącymi zobowiązaniami, ale ma niewielką rezerwę na nieprzewidziane wydatki.
  • Dobry (1,5-2): Firma ma dobrą płynność i jest dobrze przygotowana do radzenia sobie z krótkoterminowymi zobowiązaniami, a także ma pewną zdolność do radzenia sobie z nieprzewidzianymi potrzebami finansowymi.
  • Bardzo dobry (>2): Firma ma doskonałą płynność, co wskazuje na silne zdrowie finansowe i znaczną zdolność do sprostania zarówno oczekiwanym, jak i nieoczekiwanym krótkoterminowym zobowiązaniom finansowym.

Wskaźnik kapitałowy z perspektywy finansowej odnosi się do stabilności finansowej firmy i zdolności do pokrycia jej długoterminowych zobowiązań. Jest to miara tego, jak dobrze firma może wytrzymać wstrząsy finansowe i jak dobrze jest przygotowana do radzenia sobie z zobowiązaniami długoterminowymi. Wysoki wskaźnik kapitałowy wskazuje, że firma ma zdrowy bilans między kapitałem własnym a długiem, co daje mocną podstawę finansową i zwiększa bezpieczeństwo dla inwestorów i wierzycieli.

Ocena wskaźnika kapitałowego:

  • Niezadowalający (<3%): Wskaźnik kapitałowy firmy jest bardzo niski, co wskazuje na wysokie ryzyko i słabą pozycję finansową. Firma jest w większości finansowana długiem.
  • Słaby (3-9%): Wskaźnik kapitałowy firmy jest poniżej średniej, pokazując umiarkowany do wysokiego poziomu zadłużenia. Może to być oznaką finansowej niepewności.
  • Zadowalający (10-17%): Firma ma akceptowalny wskaźnik kapitałowy, z rozsądnym bilansem między kapitałem własnym a długiem.
  • Dobry (18-40%): Firma ma dobry wskaźnik kapitałowy, wskazujący na silną i stabilną pozycję finansową z zdrowym bilansem między kapitałem własnym a długiem.
  • Bardzo dobry (>40%): Firma ma doskonały wskaźnik kapitałowy.


Dodaj komentarz