Offentlig støtte w Norwegii – zasady pomocy od państwa

Skatteetaten zarządza kilkoma programami, które obejmują udzielanie wsparcia publicznego, zwane również „pomocą państwa”, poprzez system podatkowy i opłaty. Wsparcie to zazwyczaj przyznawane jest w formie korzyści finansowych, takich jak zwolnienia podatkowe, obniżone stawki podatkowe czy korzystne przepisy dotyczące odliczeń od dochodu.

Aby takie środki były zgodne z prawem, obowiązują zasady i cele stawiane programom pomocy publicznej w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Celem tej pomocy jest wzmocnienie handlu i relacji ekonomicznych między krajami członkowskimi poprzez zapewnienie równych warunków konkurencji oraz przestrzeganie tych samych zasad.

Porozumienie EOG gwarantuje równowagę w czterech podstawowych obszarach:

  • wymiany towarów między granicami państw,
  • swobodnego przemieszczania się pracowników,
  • swobodnego dostępu obywateli jednego kraju do świadczenia usług w innym kraju
  • swobodnego przepływu kapitału

Prawo EOG nakłada różne wymagania zarówno na organ udzielający wsparcia, jak i na beneficjenta, aby wsparcie to mogło być uważane za zgodne z prawem. Organ udzielający wsparcia ma obowiązek kontrolować, czy beneficjent spełnia wymagania wynikające z prawa EOG, aby otrzymać wsparcie.

Na stronie Skatteetaten można znaleźć wiele przykładów działań, które obecnie są wspierane przez norweskie państwo za pomocą ulg podatkowych lub dofinansowań. Jednakże, aby otrzymać pomoc państwową, składający wniosek musi spełnić wszystkie kryteria określone przez Skatteetaten oraz EOG.

Regulacje dotyczące pomocy publicznej

Norweskie prawo dotyczące pomocy państwa opiera się na Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i ma na celu zapewnienie równości warunków konkurencji na tym obszarze. Według artykułu 61 ust. 1 EOG-avtalen, „wsparcie udzielane przez państwa członkowskie EFTA lub wsparcie udzielane z funduszy publicznych w jakiejkolwiek formie, która zakrzywia lub grozi zakrzywieniem konkurencji poprzez faworyzowanie konkretnych przedsiębiorstw lub produkcji określonych towarów, jest niezgodne z funkcją tego porozumienia w zakresie, w jakim wpływa na handel między stronami porozumienia.”

Jednakże istnieją pewne wyjątki od tego zakazu, które są dobrze uzasadnione w określonych sytuacjach. Przykładowo są to ochrona środowiska, wsparcie regionalne, badania, innowacje i rozwój.

W skrócie, w Norwegii i na obszarze EOG zasady dotyczące pomocy państwa mają na celu zachowanie uczciwego rynku i konkurencji, a organy państwowe muszą przestrzegać tych zasad, aby zapewnić równość warunków dla wszystkich przedsiębiorstw i beneficjentów.

Zasady i kontrola pomocy państwa w Norwegii

Aby uzyskać pomoc państwa w Norwegii, beneficjenci, w tym przedsiębiorstwa, muszą spełnić określone kryteria i wnioskować o nią u odpowiednich organów. Organem odpowiedzialnym za zarządzanie i kontrolę pomocy państwa w Norwegii jest Skatteetaten – norweski urząd podatkowy.

Skatteetaten udziela pomocy państwa w formie różnych środków, takich jak ulgi podatkowe i zwolnienia podatkowe, które mogą być dostępne dla różnych kategorii beneficjentów w zależności od celu i zasady konkretnej pomocy.

Proces kontrolny obejmuje zapewnienie, że beneficjent spełnia wymagania dotyczące programu pomocy, oraz monitorowanie, czy środki te są wykorzystywane zgodnie z przewidzianym celem. W przypadku podejrzenia nadużycia pomocy państwa lub niespełnienia warunków, organy mogą podjąć działania kontrolne, a nawet nałożyć kary lub zweryfikować przysługujące beneficjentowi środki.

Kontrola państwa jest ważnym elementem zachowania uczciwego rynku i konkurencji, a także zapewnienia, że środki publiczne są wydawane zgodnie z prawem i przewidzianymi celami. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących konkretnych programów pomocy państwa w Norwegii, zawsze warto skonsultować się bezpośrednio z Skatteetaten.

Więcej na temat offentlig støtte w Norwegii przeczytasz tutaj (kliknij).Dodaj komentarz