Jak otrzymać ulgi podatkowe za koszty badań i rozwoju

System odliczeń podatkowych oparty na prawach autorskich

W Norwegii przedsiębiorcy prowadzący działalność mogą, spełniając określone warunki, skorzystać z ulgi podatkowej w wysokości 19% kosztów związanych z projektami badawczo-rozwojowymi, ograniczonej do 25 milionów w danym roku podatkowym. Aby skorzystać z tej ulgi, projekt musi zostać zatwierdzony przez Norweską Radę ds. Badań (Norges forskningsråd). Informacje dotyczące warunków, formularzy zgłoszeniowych i procedury zgłaszania znajdują się na stronie internetowej Rady Badań skattefunn.no.

Zatwierdzenie projektu jest powiązane z numerem organizacyjnym przedsiębiorstwa. W przypadku restrukturyzacji, gdzie działalność jest kontynuowana pod nowym numerem organizacyjnym, konieczne jest ponowne złożenie wniosku o zatwierdzenie. Ulga podatkowa jest udzielana dodatkowo do odliczenia od dochodu z tytułu kosztów tego programu.

Przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji

Zgodnie z Rozporządzeniem nie można udzielać wsparcia SkatteFUNN (system odliczeń podatkowych oparty na prawach autorskich) przedsiębiorstwom, które znajdowały się w trudnej sytuacji w momencie zatwierdzenia wniosku.

Obliczanie kosztów

Ważnym aspektem jest prowadzenie oddzielnego rachunku dla projektu, dokumentującego zarówno oszacowane, jak i faktyczne koszty. Regulacje wymagają udokumentowania zarówno kosztów osobowych, jak i pośrednich, poprzez przedstawienie listy godzin pracy personelu, podzielonej na dni, imiona pracowników, liczbę godzin oraz cele, które zostały zrealizowane. Rachunek projektu musi być prowadzony na bieżąco i dostępny na żądanie organów podatkowych.

Koszty kwalifikujące się do ulgi muszą być bezpośrednio związane z zatwierdzonym projektem i muszą być uprawnione do odliczenia zgodnie z ustawą podatkową. Koszty są obliczane i podzielone według kategorii, takich jak koszty osobowe, koszty pośrednie, zakup usług, zakup instrumentów i sprzętu naukowego, zakup umówionej wiedzy technicznej, oraz inne koszty operacyjne.

Inna pomoc publiczna

Jeśli podatnik otrzymuje inną pomoc publiczną oprócz ulgi podatkowej, suma wsparcia publicznego dla projektu nie może przekroczyć maksymalnej dozwolonej intensywności wsparcia, Kontrola dotacji publicznej musi być przeprowadzona dla każdego projektu, a pomoc publiczna obejmuje finansowe wsparcie projektu ze środków publicznych, takie jak od Innovasjon Norge, Forskningsrådet, fundusze lokalne itp.

Składanie zeznań podatkowych w nowym systemie na rok 2022

Od roku podatkowego 2022 przedsiębiorstwa z projektem SkatteFUNN mogą składać zeznania podatkowe w nowym systemie. W nowym formularzu zeznania podatkowego, informacje dotyczące projektów SkatteFUNN będą częściowo wstępnie wypełniane. Wnioskodawca musi podać głównie koszty projektu za dany rok, które stanowią podstawę do odliczenia podatkowego.

Warto również zauważyć, że system uwzględnia zaakceptowane projekty, oblicza stopę wsparcia na podstawie udzielonych informacji, oraz uwzględnia ograniczenia dotyczące maksymalnej ulgi podatkowej dla przedsiębiorstwa. Wstępne obliczenia podatku uwzględniają odliczenia podatkowe oparte na zgłoszonych informacjach dotyczących projektu.Dodaj komentarz