Zmiany podatkowe proponowane na 2024

Prognozowany budżet państwa norweskiego został niedawno przedstawiony. Oto przegląd najważniejszych propozycji zmian w zakresie podatków i opłat. Wiadomości zostały podzielone na główne kategorie:

  1. Opodatkowanie przedsiębiorstw
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. Podatek MVA

Są to zmiany, które mogą mieć wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. Zapraszamy do zapoznania się z nimi poniżej!

Opodatkowanie przedsiębiorstw

Zakładane są niewielkie zmiany w zakresie opodatkowania firm na rok podatkowy 2024. Stawki podatków i limity pozostają bez zmian, z wyjątkiem obniżenia składki ubezpieczeniowej dla działalności gospodarczej o 0,1 procenta na przyszły rok, oraz propozycji kilku mniejszych dostosowań w przepisach dotyczących odpisów amortyzacyjnych.

  • Norweski rząd proponuje wycofanie dodatkowej składki pracodawcy w wysokości 5 procent od dochodów powyżej 750 000 koron. Od 2024 roku próg ten zostanie podniesiony z 750 000 do 850 000 koron. Oznacza to, że mniej pracowników zostanie objętych dodatkową składką.
  • Planuje się zwiększenie progu podatku od pracodawcy z 500 000 do 850 000 koron rocznie. Ta propozycja opiera się na wniosku Komisji Europejskiej o podniesienie limitu wsparcia bagatelowego, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Należy jednak zaznaczyć, że ta propozycja zależy od przyjęcia wniosku o podniesienie limitu wsparcia bagatelowego w UE.
  • Zaproponowane zostało zwiększenie limitu bezpośredniego odpisywania kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z 15 000 do 30 000 koron. Dotyczy to także odpisywania reszty salda.
  • Stawka odpisów amortyzacyjnych dla samochodów elektrycznych – samochody elektryczne stały się teraz silnymi konkurentami na rynku. W ramach najnowszego wniosku departamentu proponuje się zniesienie podwyższonej stawki odpisów amortyzacyjnych dla samochodów elektrycznych, która wcześniej wynosiła 30 procent (w porównaniu do standardowych 24 procent dla samochodów dostawczych). Zmiana ta ma wejść w życie od 2024 roku.

Zmiany dla osób fizycznych

Ogólnie rzecz biorąc, zaproponowano minimalne zmiany w obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych na rok podatkowy 2024, ale niektóre mniejsze dostosowania są opisane poniżej.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Zaproponowano podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych z 79 600 koron w 2023 roku do 88 250 koron w 2024 roku. Nie proponuje się zmian w górnym limicie ulg podatkowych dla wynagrodzeń/zasiłków i emerytur od 2023 roku, które wynoszą odpowiednio 104 450 koron i 86 250 koron. Nie zmieniają się również stawki ulg podatkowych, które wynoszą 46 procent dla wynagrodzeń/zasiłków i 40 procent dla emerytur.

Wyższy próg dochodu dla dodatkowej składki pracodawcy

Zostaje rozpoczęte częściowe wycofywanie dodatkowej składki pracodawcy, która została wprowadzona w 2023 roku, poprzez proponowanie podniesienia progu dochodu z 750 000 koron do 850 000 koron.

Obniżona składka ubezpieczenia społecznego

Zaproponowano obniżenie stawek składki ubezpieczenia społecznego dla wynagrodzeń/zasiłków i dochodów z działalności gospodarczej o 0,1 punktu procentowego, dzięki czemu wyniosą one odpowiednio 7,8 i 11,0 procent.

Dostosowanie podatku stopniowego

Zaproponowano zachowanie stawek podatku stopniowego dla najniższych dochodów na poziomie 1,7 procent w trzecim stopniu i 4,0 procent w drugim stopniu. Stawki dla wyższych dochodów zostaną podniesione o 0,1 punktu procentowego, co odpowiada obniżeniu składki ubezpieczenia społecznego dla wynagrodzeń/zasiłków i dochodów z działalności gospodarczej. Oznacza to stawki na poziomie 13,6 procent w trzecim stopniu, 16,6 procent w czwartym stopniu i 17,6 procent w piątym stopniu. Skala podatkowa w przypadku dochodów z pracy pozostaje więc niezmieniona w trzecim do piątego stopnia, jeśli uwzględni się składkę ubezpieczenia społecznego i podatek stopniowy, podczas gdy jest niższa w pierwszym i drugim stopniu.

Próg wejścia w pierwszym i drugim stopniu zostaje dostosowany do wzrostu wynagrodzeń do poziomu 208 050 koron w pierwszym stopniu i 292 850 koron w drugim stopniu.
Punkt wejścia w trzecim stopniu zostanie podniesiony o nieco mniej niż oczekiwany wzrost wynagrodzeń, z 642 950 koron w 2023 roku do 670 000 koron w 2024 roku.
Podobnie próg wejścia w czwartym stopniu zostanie podniesiony z 926 800 koron na 937 900 koron.
Punkt wejścia w piątym stopniu zostanie dostosowany do wynagrodzenia w wysokości 1 573 500 koron.

W celu wspierania rozdziału dochodów i finansowania innych środków, proponuje się, aby próg wejścia wzrósł mniej niż wzrost wynagrodzeń. Oznacza to, że więcej podatników znajdzie się w wyższym przedziale podatkowym na krańcach dochodu, ale jest to proponowane w celu redystrybucji i pokrycia kosztów innych propozycji.

Brak zmian w podatku od majątku

Rząd proponuje, aby kwota wolna od podatku od majątku w wysokości 1,7 mln koron (3,4 mln koron dla małżeństw), próg wejścia w wysokości 20 mln koron dla drugiego progu, oraz limit w wysokości 10 mln koron dla wysokiej wyceny głównego mieszkania, pozostały na niezmienionym poziomie.

Obniżenie podstawy opodatkowania od nieruchomości komercyjnych poza dużymi miastami

Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger Rząd planuje zwiększyć stopę dyskontową o 1 punkt procentowy dla zarówno nieruchomości komercyjnych na wynajem, jak i nieruchomości komercyjnych nieprzeznaczonych na wynajem poza dużymi miastami Oslo, Bergen, Trondheim i Stavanger od 2024 roku. Zmiana ma na celu złagodzenie wyraźnych różnic regionalnych w kraju.

Proponowany wzrost stopy dyskontowej o 1 punkt procentowy odpowiada, przy dzisiejszym poziomie stóp procentowych, zmniejszeniu oszacowanej wartości najmu o około 10 procent. Wzrost stopy dyskontowej w porównaniu do wzrostu stóp procentowych w 2023 roku może skutkować znacznym zmniejszeniem wartości majątku dla akcjonariuszy posiadających nieruchomości komercyjne, którzy są bezpośrednimi lub pośrednimi właścicielami nieruchomości komercyjnych. Dlatego warto rozważyć dostosowania przed nadejściem nowego roku.

Zmiany w MVA (VAT)

Zniesienie zwolnienia dla samochodów elektrycznych z ogniwami paliwowymi na wodór

Rząd proponuje zniesienie zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży i leasingu samochodów elektrycznych z ogniwami paliwowymi (samochodów na wodór). Samochody te mają ograniczony popyt na rynku i są głównie sprzedawane klientom biznesowym z prawem do odliczeń podatkowych. Rząd uznał, że zwolnienie to nie jest dłużej uzasadnione i proponuje jego zniesienie od 1 stycznia 2024 roku.

Zmiana w zwolnieniu od podatku VAT dla gazet

Ministerstwo proponuje zmianę zwolnienia od podatku VAT dla gazet. Zmiana polega na tym, że elektroniczne gazety (portale z artykułami) mogą zawierać większą ilość treści dźwiękowych i wideo. Zgodnie z obecnymi przepisami, gazety, które korzystają ze zwolnienia, muszą zawierać „głównie” tekst lub obrazy statyczne (około 80 procent). Zmieni się to na to, że gazety muszą zawierać „znaczną ilość tekstu i obrazów statycznych”, aby podlegały zwolnieniu (ponad 50 procent). Niemniej jednak głównym celem gazety musi nadal być produkcja treści wiadomościowych i aktualności w formie tekstu lub obrazów statycznych.

Zmiany w cle

Rząd proponuje przejście od cła klasycznego (korona/kg) do cła procentowego (% od ceny importu) dla sałaty lodowej, selera korzeniowego, buraków czerwonych i całego chrzanu. To w związku z tym, że Parlament wezwał rząd do zapewnienia norweskiej gotowości żywnościowej i norweskiej produkcji żywności poprzez skuteczną ochronę celna. Ze względu na inflację, ochrona celników w postaci cła klasycznego maleje w czasie i już wcześniej dokonano przejścia od cła klasycznego do cła procentowego dla innych produktów rolno-spożywczych. Rząd nie przewiduje znacznego wzrostu cen dla konsumentów w wyniku tego wniosku. Rząd proponuje zwiększenie budżetu Urzędu Celno-Skarbowego o 30 milionów koron, które zostaną przeznaczone na wzmocnienie zdolności kontroli i unowocześnienie sprzętu kontrolnego.

Podatki specjalne

Podatki specjalne mają na celu generowanie dochodów państwa i wpływanie na zachowania, takie jak ograniczenie produkcji lub konsumpcji szkodliwej dla zdrowia i środowiska. Podatki fiskalne zostaną zaktualizowane o kwotę między 3,8 a 4,3 procent, podczas gdy rząd proponuje wiele zmian dotyczących podatków uzasadnionych środowiskowo.

Opisane zmiany to tylko fragment proponowanego budżetu na rok 2024 – te, które mogą mieć realny wpływ dla naszych klientówDodaj komentarz